در حال بارگذاری...

سرویس

نظارت عالیه بر تدارکات و تأمین تجهیزات

 • نظارت بر عملکرد تدارکات و تسهیل امور ، نظارت و کنترل بر کلیه مراحل تدارکات کالای پروژه
 • سیاست گذاری روش های اجرای تدارکات
 • همکاری در تعیین سیاستهای کلان تدارکات خرید کالای پروژه (Procurement Strategy)
 • تهیه فلوچارت عملیات تدارکاتی بر مبنای نوع پروژه و مسئولیتهای محوله
 • تهیه روشهای اجرایی عملیات تدارکاتی (استعلام ، خرید ، بسته بندی و حمل و ... )
 • ایجاد ساختار سازمانی مناسب و بهینه جهت انجام وظایف تعریف شده .
 • مدیریت وپیش بینی و تهیه روشهای خرید برای خرید های داخلی و خارجی
 • مدیریت و پیش بینی بودجه مورد نیاز
 • طراحی سیستم جهت کنترل پرداختهای سازندگان
 • مذاکره با سازندگان در خصوص کاهش زمان حمل و غیره
 • راهنمایی سازندگان در خصوص انتخاب سازندگان فرعی مناسب و مورد تأیید
 • انتخاب سازندگان مناسب جهت دعوت به مناقصه
 • مذاکره با فاینانسور راجع به مسائل عمومی
 • همکاری در تهیه بودجه بندی پروژه
 • همکاری در برآورد تقریبی قیمت تفکیکی تجهیزات پروژه
 • همکاری دربراورد درصد های وزنی پیشرفت کار جهت هر مرحله از کارهای
 • همکاری در تهیه پروفرمای کلی پروژه جهت خرید های خارجی
 • همکاری در انجام تشریفات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی مطابق سیاستهای تعیین شده مدیریت
 • سازمان دهی وتهیه جداول کنترل مالی سفارشات خرید پروژه جهت تهیه گزارشات مالی به مدیریت
 • سازمان دهی سیستم جهت پیگیری تکمیل پرداختهای سازندگان و تسویه قراردادها
 • تهیه مدرک شرایط عمومی خرید