در حال بارگذاری...

سرویس

نظارت عالیه بر برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • حصول اطمینان از استقرار و به کارگیری یک سیستم جامع ، کارا و متناسب مدیریت پروژه توسط هر یک از پیمانکاران ، مشاوران و فروشندگان و ممیزی دورهای آن
 • ترسیم اهداف کلی و عملیاتی پروژه
 • تدوین روش‌های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • تدوین جداول، سطوح و میزان کنترل، روش سنجش ارزش نسبی عناصر ساختارها
 • تبیین شرح وظایف، تدوین چارچوب و عملیات سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه و ارتباط با مدیریت و سیستم اطلاعاتی مجموعه در فازهای EPC  پروژه
 • ارزیابی و تعیین راهبردهای عملیات پروژه ،شامل:
  •  تدوین دستورالعمل‌ها
  • رویه‌های ارتباطی
  • روشهای عملیاتی و اجرائی
  •  روشهای نظارتی، کنترلی
  • گزارش‌گیری و تجمیع اطلاعات با کارفرما و پیمانکاران در فازهای EPC  پروژه.
 •  تدوین و تعریف ابزارهای عملکردی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در بخش اجرا (نظیرWBS،‌CBS، Mater Plan، Overall Plan، Baseline و PMS)
 • نظارت عالیه بر برنامه ریزی و سازماندهی و کنترل پروژه و نظارت و بررسی برنامه کاری
 • بررسی گزارشات وضعیت و عملکرد فیزیکی روزانه ، هفتگی و ماهانه کل پروژه شامل عملکرد و پیشرفت زمانی و هزینه ای و فیزیکی ،عملکرد کیفی ، عملکرد ایمنی و بهداشت ، شاخصهای SPI ، CPI ، TCPI ، EAC ، اهم اقدامات انجام شده ، مقایسه عملکرد واقعی و برنامه
 • تهیه گزارش ماهانه جمع بندی شده پیشرفت فعالیت های پروژه و مقایسه کار و هزینه انجام شده با برنامه زمانی و بودجه ، تحلیل انحراف از برنامه زمانی و بودجه ، ارائه راه حل برای جبران آنها و پیش بینی هزینه چند ماه آینده
 • تهیه برنامه کلی به تفکیک پروژه ها برای انجام فعالیتهای طرح شامل : مهندسی ، تدارک کالا ، ساختمان و نصب ، بهره برداری آزمایشی ،
 • درخواست ساختار شکست کار تفصیلی از هریک از پیمانکاران ، مشاوران و فروشندگان و بررسی و تأیید آن
 • درخواست برنامه زمان بندی ، هزینه ، ریسک، محدوده ،کیفیت و ایمنی و بهداشت با سطح تفصیل مناسب برای پروژه از پیمانکاران ، مشاوران و فروشندگان ، کنترل و حصول اطمینان از به روزآوری دوره ای و موردی آن توسط آنها