در حال بارگذاری...

سرویس

نظارت عالیه بر انجام مهندسی اصولی و تفصیلی

 • انجام مهندسی پروژه شامل مهندسی مفهومی ، مهندسی پایه ، مهندسی تفضیلی ،تهیه نقشهها و مدارک فنی در زمینه های :
  • فرایند و ایمنی
  • سیویل و معماری
  • سازه
  • مکانیک و ماشین آلات
  • لوله کشی و سیستم تهویه
  • برق و مخابرات
  • کنترل و ابزار دقیق
  • خدمات نقشه برداری
 • نظارت برعملکردمهندسی وبازنگری و نظارت عالیه مهندسی اصولی و انجام مهندسی تفصیلی
 • بازنگری بحرانی ، ارزیابی گزینه های مختلف دانش فنی)تکنولوژی تولید( و بررسی انسجام تکنولوژیهای مختلف در کل پروژه از طریق مذاکره با صاحبان تکنولوژی در خصوص آنالیز ریسک، مشخصات فنی و سایر موارد
 • تهیه و ارائه اطلاعات پایه مورد نیاز جهت طراحی به مشاور طراحی
 • نظارت و کنترل بر مرحله مهندسی پروژه با درنظر داشتن دستورالعمل های کارفرما
 • حصول اطمینان از بهینه بودن طرح و در صورت لزوم پیشنهاد اعمال مهندسی ارزش در طرح
 • بررسی، اظهار نظر و تأیید مدارک و دستورالعملهای فنی و مهندسی
 • بررسی و تأیید برنامه کاری مشاور مهندسی در تهیه اسناد و مدارک فنی پروژه
 • بررسی و تائید نقشه های تکمیلی تفضیلی و نقشه جزئیات اجرائی
 • حصول اطمینان از به کارگیری یک مکانیزم مناسب گردش کار توسط مشاور مهندسی تفصیلی.
 • حصول اطمینان از رعایت معیارهای HSE درطراحی.
 • بررسی و تأیید مشاوران مهندسی جزء.
 • استقرار تیم نظارت بر مهندسی در دفتر مشاور مهندسی )داخل یا خارج ازکشور( جهت همافزایی و سرعت بخشیدن به نهایی سازی اسناد و مدارک مهندسی و دسترسی کامل به سرویسها و اطلاعات مشاور مهندسی در حوزه قرارداد.
 • سازماندهي و سياست‌گذاري مدیریت مهندسي در راستاي تحقق اهداف استراتژيك شركت
 • مسووليت كلي صحت، يكپارچگي و هماهنگي فعاليت‌هاي طراحي مهندسي و برآوردهاي فني كه در مدیریت مهندسي انجام مي‌گردد.
 • تضمين اجرا و رعايت رويه‌ها و مقررات اداري و انظباطي شركت، در مدیریت مهندسي
 • اعمال و اجراي سياست‌هاي كيفي شركت و پروژه در مدیریت مهندسي و نظارت بر آن
 • اعمال سياست‌هاي راهبردي و كيفي شركت