در حال بارگذاری...

سرویس

تدوین و تعیین استراتژی های کلان پروژه ها

  • شناسایی فرصت ها و تهدیدها جهت تدوین استراتژی کلان سازمان
  • شناسایی گزینه ها و فرصتهای مختلف تأمین مالی ریالی و ارزی پروژه.
  • بررسی روشهای اجرائی مختلف پروژه و پیشنهاد روش مطلوب با ذکر توجیهات آن به همراه نقاط ضعف و قوت هر روش
  • تهیه اسناد مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات مالی.
  • مدیریت امور مربوط به ارتباط با تأمین کننده مالی.
  • تفکیک فعالیتهای پروژه به زیرپروژه های مختلف از نظر واگذاری به عوامل اجرائی و تعیین فصول مشترک آنها با توجه به روش انتخابی
  • تهیه برنامه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE)،
  • اجرای مقررات ایمنی پیمانکاران در مجتمع ها ، شناسائی و ارزیابی اثرات زیست محیطی