در حال بارگذاری...

پروژه

مخازن متمرکز صادراتی عسلویه

مجری: شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)

محل اجرا : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(سایت دوم)

مساحت:49 هکتار

مالکیت: 100% بخش خصوصی

زمان شروع : سال 1394

پیش بینی زمان بهره برداری : سال 1399

ظرفیت کل: 320 هزار متر مکعب

هدف از اجرای طرح : ذخیره سازی محصولات پتروشیمی جهت صادرات

تأمین کننده سرویس های جانبی : پتروشیمی دماوند

 طراحی و مهندسی : شرکت خبرگان اندیش آفاق

Till 7th Dec 2018

Discipline

Plan Progress %

Actual Progress %

Process

100.00

66.01

Building

60.00

0.00

Civil

96.90

56.41

Structure

62.06

7.44

Piping

97.29

48.74

Instrument

82.94

42.47

Electrical

100.00

45.12

Fix Equipment

100.00

82.66

Rotary Equipment

100.00

77.44

HSE

100.00

78.17

Total

89.89

47.89