در حال بارگذاری...

پروژه

طرح توسعه پتروشیمی جم

 • طرح توسعه پتروشیمی جم - واحدهای PDH/PP

 • مجری: شرکت پتروشیمی جم، شرکت توسعه پلیمر کنگان

 • محل اجرا : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(پارس 2، کنگان)

 • مساحت:23 هکتار

 • مالکیت: 100% بخش پتروشیمی جم

 • زمان شروع : آذر  1396

 • پیش بینی زمان بهره برداری : بهمن 1400

 • ظرفیت کل: 600 هزار تن پروپیلن و 600 هزار تن پلی پروپیلن

 • هدف از اجرای طرح : تکمیل زنجیره ارزش و تولید پلی پروپیلن

 • تأمین کننده سرویس های جانبی : واحدهای سرویس های جانبی مستقل

 • مشاور مدیریت طرح : شرکت خبرگان اندیش آفاق

 • پیمانکار EPC+F :  مناقصه در حال برگزاری است

1 PDH/PP Utility & Offsite Complex   
1-1 Preliminary Activities & studies 4.31%
1-2 Complex EPC 45.55%      
    1.90%      
1-2-1   EPCC PDH Plant   2.36%
1-2-2   EPCC PP Plant   2.37%
1-2-3   Utility & Offsite & Off-plot Facilities 0.00%
1-3 General Services     16.14%