در حال بارگذاری...

پروژه

طرح توسعه پتروشیمی جم

         نام پروژه:             پروژه خدمات مدیریت طرح در فاز مقدماتی طرح PDH/PP پلیمر کنگان خاتمه یافته

            کارفرما:               شرکت پتروشیمی جم –  شرکت توسعه پلیمر کنگان

      محل اجرای طرح:    استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس 2 (کنگان)

           ظرفیت طرح:          600 هزار تن در سال پروپیلن و 600 هزار تن در سال پلی پروپیلن و واحدهای یوتیلیتی با ظرفیت مورد نیاز 

            دانش فنی:             واحد PDH از UOP و واحد PP از Basell و واحدهای Utility با دانشهای بومی

           تامین خوراک:          فازهای پارس جنوبی در منطقه کنگان

           شروع و پایان پروژه:   بهمن 96 – بهمن 97

         خلاصه شرح خدمات:     انجام مطالعات زیرساخت

                                              مشاوره در تامین و اخذ دانش فنی

                                              برگزاری مناقصه EPC+F

                                             نظارت بر مطالعات ارزیابی زیست محیطی

                                             نظارت بر مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک

                                             نظارت بر کارهای تحصیل و آماده سازی زمین

                                             مشاوره در اخذ مجوزهای خوراک و یوتیلیتی

                                             مشاوره در تامین مالی خارجی 

         آخرین وضعیت طرح:    انجام برخی از فعالیتهای مقدماتی شامل ارزیابی زیست محیطی، مطالعات ژئوتکنیک، تحصیل

                                              زمین، اخذ دانش فنی، برگزاری مناقصه EPCF  

                                              توقف طرح از سوی کارفرما بعلت مشکلات تامین مالی و کار با پیمانکاران خارجی