در حال بارگذاری...

پیام مدیرعامل

images

بیانیه خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه (شامل: کیفیت، بهداشت و محیط زیست) شرکت خبرگان اندیش آفاق

شرکت خبرگان اندیش آفاق فعال در حوزه مدیریت طرح، طراحی و مهندسی ، خدمات خرید و فاینانس پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمی، بمنظور تداوم فعالیت خود و کسب جایگاه شایسته در بازار و دستیابی به اهداف چشمانداز شرکت از طریق ارزش آفرینی براي ذینفعان، خود را ملزم به تلاش در محورهاي ذیل میداند:
1. حرکت در جهت تعالی سازمان و توسعه کسب و کار، به کار گیري آموخته ها در راستاي تحقق چشم انداز شرکت
2. جلب رضایت مشتریان با ارائه بهترین خدمات با پا یبندي مستمر به تعهدات
3. پایبندي به الزامات نهادهاي نظارتی و قانونی
4. تلاش در راستاي بهبود و اثربخشی مستمر فرآیندهاي زنجیره ارزشی سازمان با تداوم بخشی به برتري شرکت
5. توانمند سازي کارکنان به منظور افزایش بهرهوري سازمان با رویکرد سازمان یادگیرنده
6. ایجاد تعامل پویا با ذینفعان سازمان و تکیه بر همدلی، مشارکت و بهرهگیري از توانمندي آنها
7. کاهش و کنترل مخاطرات ایمنی و عوامل زیانآور محیط کار بمنظور افزایش ایمنی و بهداشت شغلی
8. کاهش و کنترل آلودگیهاي پیامدهاي بارز زیست محیطی با رویکرد پیشگیرانه و بهینهسازي مصرف منابع و انرژي
شامل حوزه هاي مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی و (IMS) براي تحقق اهداف فوق، مدیریت شرکت نظام مدیریت یکپارچه ISO و 14001:2015 OHSAS 18001:2007 ،ISO بهداشت حرفهاي را بر اساس استانداردهاي 9001:2015 برگزیده و متعهد به اجرا و تسري آن در سطوح تاثیر گذار شرکت می باشد.
مدیر عامل با حمایت همه جانبه و با همراهی هیات مدیره و کارکنان شرکت، الزام خود را به این خط مشی اعلام و در راستاي تحقق اهداف آن ، مشارکت فعال می نمایند.
حبیب اله معصومیان
مدیر عامل