در حال بارگذاری...

کاتالوگ

شرکت خبرگان اندیش آفاق با هدف اجرای پروژهها و ارائه خدمات جامع مدیریت طرح ( MC) و با دو هدف بنيادی"توسعه و رشد" و“جلب رضایت و تامين انتظارات مشتری" با نگرش ارتقاء و تسریع در ارائه خدمات در سال 1389 توسط جمعی از مجریان و کارشناسان ارشد طرحهای نفت، گاز و پتروشيمی تأسيس گردید و فعاليت خود را به عنوان مجری و مدیریت پروژههای پتروشيمی آغاز نمود.

دانلود